วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

สพป.พิจิตร เขต2 ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดอบรมผู้นำนันทนาการ

วันที่ 28 มีนาคม 2557 นายปัญญา หาญลำยวง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา กรมพลศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังการ กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 2 ได้ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดอบรมให้กับข้าราชการครูพลศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 137 คน ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2 
ในการนี้นายปัญญา หาญลำยวง ได้กล่าวว่า นันทนาการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ สังคมมนุษย์ เพราะสามารถนำไปเป็นสื่อในการพัฒนาคน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความสุขความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
นอกจากนี้ยังกล่าวต่อไปว่า ผู้นำนันทนาการ นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการทางนันทนาการ เป็นผู้แนะนำจัดการบริการ ตลอดจนวางแผนการจัดการ ฝึกฝนหรือนิเทศการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นจะประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย เมื่อผู้นำนันทนาการ ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและใช้ขบวนการนันทนาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น